Merkez Yönetmeliği

 

Anadolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yaşamboyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları

Madde 4 — Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  a) Bireylerin yaşam boyu öğretim kapsamında ihtiyaç duyacağı her türlü gelişim talebini karşılamaya yönelik eğitim programlarını hazırlamak,

  b) Sertifika programları düzenlemek,

  c) Yabancı dil eğitimi vermek,

  d) Yazılım geliştirmek,

  e) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  f) Amaçlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Personel İhtiyacı

Merkezin Organları ve Görevleri

Madde 5 — Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

Bunlardan;

a) Merkez Müdürü, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

1) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

2) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar.

3) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler.

4) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.

 

b) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar alır.

2) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirler.

3) Yıl sonu çalışma raporunu hazırlar ve onaylar.

 

Personel İhtiyacı

Madde 6 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 Yürürlük

 Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.